Kan Talebi Gizlilik Politikası

KanTalebi Kan Talebi Gizlilik Politikası

Kan Talebi Gizlilik Politikası

Posted By admin


İşbu sözleşmeyle www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’nın hedefleri sosyal sorumluluk amaçlı olup,üye olarak kan arayan kişiler kan transfüzyonunun sorumluluğunun sağlık kuruluşlarına  ait olduğunu; www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul etmiş sayılacaktır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

Bir taraf www.kantalebi.org ve kan talebi uygulaması, diğer taraf www.kantalebi.org internet sitesine ve kan talebi uygulamasına üye olan internet kullanıcısı.

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu internet sitesi www.kantalebi.org‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.kantalebi.org internet sitesine ve Kan Talebi uygulamasına üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,www.kantalebi.org ve Kan Talebi Uygulamasının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Kan Talebi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Kan Talebi’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı,Kan Talebi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.kantalebi.org internet sitesini ve Kan Talebi uygulamasını kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.kantalebi.org internet sitesini ve Kan Talebi uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.kantalebi.org internet sitesinde ve Kan Talebi uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasıyla  hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasından tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olupwww.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasını bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının internet sitesi yazılım ve tasarımı Kan Talebi mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması tarafından www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b)Kan Talebi uygulaması ve www.kantalebi.org web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’na girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması,üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Taraflar, www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’naait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması,iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.18. İşbu sözleşmeyle www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’nın hedefleri sosyal sorumluluk amaçlı olup,üye olarak kan arayan kişiler kan transfüzyonunun sorumluluğunun sağlık kuruluşlarına ait olduğunu; www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul etmiş sayılacaktır.

3.19. İşbu sözleşmeyle www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması,üyelerin kişisel bilgilerini koruma altında tutmayı kabul etmiş olmasına karşın üyeleri kişisel bilgilerin hacklenmesi durumunda www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.20. www.kantalebi.org ve Kan Talebi Uygulaması sosyal sorumluluk bilinci altında hazırlanmış ve sunulmuş olup,işbu sözleşmeyle sosyal sorumluluk amaçlı www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasını gönüllü olarak kullanan üyeler,söz konusu internet sitesi ve uygulamadan herhangi bir gelir ve ücret talep etmemeyi,lehlerine menfaat sağlayamayacaklarını kabul ve beyan eder. Eğer üyelerden ücret talep edilmesi gibi bir durum  ile karşılaşılırsa uygulamayı yapanların bundan bir sorumluluğu olmadığını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

3.21. İş bu sözleşme üzerinde www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının değişiklik hakkı saklıdır.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulaması tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.kantalebi.org ve Kan Talebi uygulamasının üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.